НОВИНИ

January 4, 2019

Изпълнение на правилника за вътрешния ред- Снегопочистване

Във всички сгради в режим на Етажна собственост управлявани и поддържани от Кедрон 7 на територията на София и Благоевград е приет и влязъл в сила правилник за вътрешния ред.

Съгласно правилника снегопочистването на прилежащите към сградата общи части е ангажимент на собственици, наематели и ползватели на самостоятелни обекти в етажната собственост.

За добра организация сме съставили графици за снегопочистване, които бяха поставени на информационните табла. При непочистени прилежащи площи управителят на сградата подлежи на санкции от страна на общинската администрация, за да избегнем налагане на глоби сме съставили графици, които собствениците трябва да спазват.

Ангажимент на всеки собственик е да спазва изготвения график, това е от общ интерес и може да предотврати наранявания и падания.