НОВИНИ

May 22, 2018

Кедрон 7 внедрява GDPR

GDPRКедрон 7 ООД оперира с лични данни на негови клиенти- физически лица, предоставени от същите, във връзка с разпоредби на ЗУЕС.

Личните данни, които събира и администрира дружеството са:

  • Три имена на собственика на самостоятелен жилищен обект;
  • Трите имена на живущите в самостоятелен обект- ползватели, обитатели и наематели;
  • Адрес на самостоятелния жилищен обект;
  • Квадратура на самостоятелния жилищен обект;
  • Телефонен номер на собственика или живущите в жилището;

Събирането на изброените данни става след изричното съгласие на клиенти на дружеството.

Споменатите данни се обобщават и вписват в домова книга на етажната собственост, която е създадена като образец от МРРБ.

Съгласно ЗУЕС ангажимент на управителя- физическо или юридическо лице е да води и попълва споменатата домова книга.

Част от данните /имена и адрес/ се ползват и при изготвяне на месечни уведомления и финансови отчети, като се предоставят за сведение на собствениците в ЕС.

Събраните лични данни се съхраняват под формата на домови книги в офиса на дружеството .

Достъп да домовите книги имат само служители на дружеството.

В извън работно време личните данни са в офиса на дружеството, който е заключен и под видеонаблюдение.

Достъп до лични данни на физически лица, станали достояние на дружеството в процеса на работа и в изпълнение на ЗУЕС не се предоставят на други физически лица.

Сведения и достъп до информация, в съгласие с ЗУЕС имат само органите на полицията, прокуратурата, съда и общинските власти, след изрично писмено искане отправено до лицето отговорник по съхранение и ползване на лични данни- Светослав Николов.

Администрираните данни не се ползват по друг начин и под друга форма извън нуждите по управление и поддръжка на сградите. Ползването на лични данни във връзка с управлението на сградата е съгласно ЗУЕС.

Ангажимент на Кедрон 7 е да следи за ползването на лични данни само по предназначение, като при забелязано неправилно ползване сме длъжни да запознаем съответните власти за възникнала злоупотреба с лични данни.

С гореописаната информация целим да защитим личните данни на нашите клиенти и да предотвратим ползването им по несвойствен начин.